Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) 2018

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 51061015

CLYMS, gevestigd aan het Engelserf 35 cte Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http//:www.clyms.nl– Adres: Engelserf 35c te Harderwijk, Tel.: 0341-432187

Persoonsgegevens die wij verwerken

CLYMS  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CLYMS  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het eventueel bijhouden van een YBSR dossier (een handgeschreven cliënten kaartsysteem), bevattende relevante informatie over de gegeven training en vraagstelling of problematiek van de cliënt.

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

CLYMSverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De CLYMSneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CLYMS) tussen  zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CLYMS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Voorts worden de onderstaande gegevens in een beveiligd document opgeslagen op een USB stick voor de uitvoering van de nazorg en de aangifte bij de belastingdienst:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Relevante facturen

Aanvullende regelgeving persoonsgegevens

In het kader van gegeven YBSR training houdt CLYMSeen dossier (handgeschreven cliënten kaartsysteem) bij.

Dit dossier bevat:

– Persoonlijke gegevens over de gegeven therapie en de problematiek van de cliënt.

– Naam en adres van de cliënt.

– Telefoonnummer van de cliënt.

– Geboortedatum van de cliënt.

In het kader van de zorg die mogelijk in de toekomst plaats vindt worden de cliëntenkaarten

zeven jaar bewaard.

Tevens houdt CLYMSeen boekhouding bij, waarbij de naam van de cliënt in een dagkasboek wordt genoteerd ten behoeve van de Belastingdienst.

Daarnaast wordt in de agenda van CLYMSde naam en het telefoonnummer van de cliënt genoteerd.

Voor zowel de boekhouding als wel de agenda van CLYMS  geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

CLYMS verkoopt jouw gegevens nietaan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CLYMS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CLYMS  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en je dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CLYMS  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en je dossier die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens en je dossier of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens en je dossier sturen naar: je mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . CLYMS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CLYMS  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info @ clyms.nl

CLYMS  voldoet hierbij aan de nieuwe privacywetgevingdie in mei 2018 in werking treedt (de AVG).

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op:                                 te:

 

 

Handtekening                                       Handtekening cliënt